R O D O

 

 

 Polityka Ochrony Danych Osobowych

 Inspektor Ochrony Danych

 Klauzule informacyjne

  

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH – IOD

Dla Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zatorze zgodnie z art. 37 ust.1 lit. a), b) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [ogólne rozporządzenie o ochronie danych] [Dz.U.UE.L.2016.119.1] [zwanego dalej „RODO”] został wyznaczony:

 

Inspektor Ochrony Danych

Agnieszka Stelmaczonek

 

Dane kontaktowe do Inspektora: 

 1. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. korespondencyjnie: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zatorze ulica Palimąki 2, [32-640] Zator z dopiskiem „dla IOD”.

 

Z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych, można się skontaktować
w przypadku pytań lub uwag dotyczących przetwarzania danych osobowych i praw przysługujących osobom, których dane osobowe przetwarza SZOZ w Zatorze na mocy przepisów o ochronie danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

CEL: DLA OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH

SZOZ W ZATORZE

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Zatorze (32-640) przy ul. Leszka Palimąki 2, NIP: 5492049350, REGON: 357082613.

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Pani Marty Krajewskiej:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres korespondencyjny wskazany powyżej w punkcie 1 z dopiskiem dla IOD.

 1. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest nawiązanie kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie przetwarzania danych osobowych i/lub skorzystania z przysługujących praw jako osobie, której dane dotyczą. Natomiast podstawą przetwarzania danych podanych podczas kontaktu jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie wyrażona w formie wyraźnego działania potwierdzającego chęć nawiązania kontaktu z IOD (przesłanie danych).

 2. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy nadrzędnych przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług w imieniu i na rzecz Administratora (np. w zakresie obsługi IT), z którymi zawarł on zgodnie z art. 28 RODO umowy powierzenia przetwarzania danych.

 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani nie będą przetwarzane w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

 4. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody w celu kontaktu z Administratorem i/lub Inspektorem Ochrony Danych oraz przez okres 5 lat od dnia odwołania zgody w celach archiwalnych lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

 6. Ma Pani/Pan prawo do:

 • uzyskania informacji o zasadach przetwarzania swoich danych osobowych, prawo dostępu do nich i uzyskania ich kopii, a także prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych;

 • powiadomienia każdego odbiorcy o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Pani/Pana danych co wynika z obowiązku Administratora;

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy zostanie uznane, iż Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem z naruszeniem przepisów ogólnego Rozporządzenia;

 • wycofania zgody w przypadku, gdy przetwarzanie odbyło się na podstawie jej wyrażenia. Wycofanie odbywa się bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 • kontaktu z Inspektorem ochrony danych powołanym przez Administratora;

 1. W celu zgłoszenia realizacji swoich praw można skorzystać z gotowych wniosków dostępnych na stronie podmiotowej w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH/PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, które po wypełnieniu i podpisaniu należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesłać listownie na adres korespondencyjny podany powyżej w punkcie 1- z dopiskiem „dla IOD” lub dostarczyć osobiście na wskazany powyżej adres.

 2. Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich nie podania:

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak jest konieczne w celu przetworzenia kontaktu i udzielenia odpowiedzi i/lub realizacji praw, z których Pani/Pan chciałaby/chciałby skorzystać.

Brak podania danych będzie skutkować brakiem możliwości realizacji celu wskazanego powyżej.

 

Informujemy również, że :
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.